แบบสำรวจความคิดเห็นในการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดสระบุรี


แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงแก้ไขการบริการให้ดีขึ้น

หน่วยงานที่ให้บริการ
วันที่ใช้บริการ
เพศ
อาชีพ
ที่อยู่ (จังหวัด)
ข้อมูลที่มาขอรับบริการ
ข้อมูลที่ท่านต้องการมีหรือไม่
ความถูกต้องของข้อมูลที่ต้องการ
ความพึงพอใจข้อมูลที่ท่านใช้บริการ
ข้อเสนอแนะ